Novinky
Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa ÚKK platný aj pre členov SKMP si môžete pozrieť tu: 

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: SKJ kalendár výstav    Výstavný kalendár 2024   BRATISLAVA Victory show – Šampión šampiónov – CAC/CAJC & NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 1x CAC/CAJC 19. 1. 2024 BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV –...

viac

Uznesenia VČS a MČS

Úvod KlubUznesenia VČS a MČS

UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 7.5.2023

 

Zápisnicu z VČS 2021 nájdete >> TU <<

 

 


 

UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 22.5.2022


Zápisnicu z VČS 2022 nájdete >> TU <<

 UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 14.9.2021


Zápisnicu z VČS 2021 nájdete >> TU <<


 UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 15.9.2019


Zápisnicu z VČS 2019 nájdete >> TU <<

 UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 20.5.2018


 

Zápisnicu z VČS 2018 nájdete >> TU <<

 
UZNESENIE Výročnej členskej schôdze SKMP zo dňa 22.11.2014


Výročná členská schôdza berie na vedomie:

 • správu výstavného referenta za rok 2013,
 • správu poradcu chovu za rok 2013,
 • správu hospodára o hospodárení klubu za rok 2013,
 • správu kontrolného a revízneho orgánu za rok 2013,
 • výsledky volieb do orgánov klubu, ktorý bude v nasledujúcom štvorročnom období pracovať v zložení:

Výbor klubu:

Ing. Daniela Špániková – predseda
Ľubica Jakušová – tajomník
Ivona Justová – poradca chovu a výstavný referent
Ing. Anna Darnadyová – hospodár

Kontrolný a revízny orgán: Mgr. Eva Picková


Výročná členská schôdza schvaľuje:

 • návrh rozpočtu klubu na rok 2014 a rok 2015,
 • predbežné termíny výstav usporiadaných SKMP na rok 2015 v týchto termínoch :
  • 23. máj 2015 – jarné duo výstavy
  • 10. október 2015 – jesenné duo výstavy
 • zmenu Stanov Slovenského klubu maltézskych psíkov zo dňa 10.11.2013 nasledovne:

v článkoch 3.4.1.3b), 3.4.1.4b), 3.4.1.5b), 3.4.2.2b), 3.4.3.2b) a 3.5.2 sa ruší doterajší termín na platenie členského príspevku „do 31. marca“ a nahrádza sa novým termínom „do 28. februára“,

 • predložený návrh nového zásadne prepracovaného Výstavného poriadku Slovenského klubu maltézskych psíkov, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice s platnosťou a účinnosťou od 22.11.2014. Dôvodom prepracovania bola hlavne potreba zosúladenia klubového výstavného poriadku s novým výstavným poriadkom strešnej organizácie SKJ, ktorý nadobudol účinnosť dňa 3.4.2014. Týmto stráca platnosť predchádzajúci klubový výstavný poriadok zo dňa 15.06.2013.

Výročná členská schôdza súhlasí:

 • s rozšírením aprobácie p. Sergeja Vanžu na posudzovanie plemena maltézsky psík,
 • s udelením klubových šampionátov baby a puppy  spätne všetkým jedincom, ktorí v r. 2014 splnili podmienky na získanie uvedených šampionátov v zmysle nového Výstavného poriadku SKMP schváleného dňa 22.11.2014,
 • so zrušením poplatku za vecné ceny pre víťazov  klubových súťaží TOP 2013.

Výročná členská schôdza ukladá výboru klubu:

 • zabezpečiť registráciu schválenej zmeny stanov SKMP zo dňa 22.11.2014 na MV SR,
 • zabezpečiť vrátenie preplatku členského príspevku za rok 2014 vo výške 3,40 EUR p. Dane Brnka ako nedôvodnej platby,
 • zverejniť na klubovej www stránke:
 • uznesenie z VČS konanej dňa 22.11.2014,
 • zloženie nových orgánov klubu,
 • aktuálny zoznam členov klubu,
 • výsledky klubových TOP súťaží za rok 2013,
 • kompletné znenie schváleného nového Výstavného poriadku SKMP platného a účinného od 22.11.2014
 • zmenené Stanovy SKMP klubu zo dňa 22.11.2014,
 • aktualizovaný prehľad poplatkov klubu v súlade so schváleným novým výstavným poriadkom SKMP, ktorým sa rušia poplatky za vecné ceny pre víťazov TOP súťaží a zavádzajú sa poplatky za nová klubové šampionáty baby a puppy vo výške 10 EUR.

Výročná členská schôdza poveruje:

 • vedením klubovej www stránky p. Dominiku Šlosárikovú

Zapísal:            Ing. Daniela Špániková
Overil:              Ivona Justová


 MČS  -  10.11.2013

Mimoriadna členská schôdza dňa 10.11.2013 schválila aktualizáciu klubových dokumentov:
Stanovy klubu, Bonitačný poriadok, Chovateľský a zápisný poriadok

 


Zápisnicu z rokovania MČS nájdete >> TU <<

 

 VČS  -  15.06.2013

 

 VČS  -  2012

 VČS  -  2011

 

Výročná členská schôdza klubu sa konala dňa 29.05.2011 o 10,00 hod. v príjemnom prostredí reštaurácie SAFARI v Šamoríne na ulici Gazdovský rad 39/b (centrum Šamorína).

 
Program VČS:

 

1. Úvod, privítanie
2. Vyhodnotenie činnosti klubu v roku 2010:

 

a) Výstavnícka činnosť, vyhodnotenie súťaží za rok 2010, odovzdávanie ocenení
b) Chovateľská činnosť, vrhy
c) Hospodárenie klubu
d) Rôzne

 

3. Diskusia
4. Schválenie drobných úprav klubových dokumentov
5. Záver


Úpravy klubových dokumentov:
1.  Výstavný poriadok:

Termín zaslania výsledkov výstav z aktuálneho roku sa posúva do 31.03. nasledujúceho roku (pred VČS).

2.  Výstavný poriadok
VČS rozhodla o názve štvrtej výstavy, organizovanej klubom. Schválený noazov je MALTESE DERBY DOG SHOW, víťazom budú udelené tituly:
DERBY WINNER JUNIOR  (pes, sučka)
DERBY WINNER  (pes, sučka).

 

3.  Bonitačný poriadok 
podmienkou absolvovania bonitácií u domách jedincov je vyšetrenie srdca bonitovaného jedinca.
Vyšetrenie srdca sa teda nevzťahuje iba na krytie so zahraničnými plemenníkmi, ale vzťahuje sa aj na domácich chovných jedincov.

4.  Bonitačný poriadok 
Bonitačný kód telesných rozmerov sa rozšíri o kód podľa amerického štandardu, nakoľko jedince amerického typu majú podľa európskeho štandardu odchýlku v známkovaní a sú teda v hodnotení znevýhodňovaní. 
Pôvodné známkovanie podľa európskeho štandardu ostáva zachované.

 

 

 VČS  -  10.04.2010

 


Výročná členská schôdza dňa 10.04.2010 schválila aktualizáciu klubových dokumentov:


 • Stanovy klubu
 • Výstavný poriadok
 • Bonitačný poriadok
 • Chovateľský a zápisný poriadok

 

Všetky dokumenty sú publikované v plnom znení v tejto časti webovej stránky.